Serviciile de intermediere de curierat ale societății HIT CONCEPT KONNECT S.R.L. se referă la transportul și livrarea corespondenței și a coletelor exclusiv în calitate de intermediar, prin partenerii săi. Livrarea coletului se va realiza prin intermediul serviciilor de curierat (furnizorul serviciilor fiind denumit in continuare „Curierul"), care își asumă responsabilitatea de a-l livra la destinație și de a semna, in nume propriu, documentul de transport.

Prestatorul declară și Beneficiarul înțelege că toți Curierii parteneri ai Prestatorului respectă legislația în materia prestării de servicii poștale, reprezentată, în principal, de Ordonanța de urgență nr. 13/2013 privind serviciile poștale („Ordonanța"), precum și de celelalte decizii ale autorității de reglementare din domeniul serviciilor poștale („ANCOM").

Beneficiarul va avea posibilitatea ca, dintre Curierii parteneri ai Prestatorului, să desemneze Curierii pe care Prestatorul să îi utilizeze în prestarea serviciilor solicitate de către Beneficiar. Dintre Curierii desemnați de către Beneficiar, Prestatorul îl va alege pe cel pe care îl consideră cel mai eficient pentru prestarea serviciilor solicitate de Beneficiar.

La solicitarea expresă a Beneficiarului, Prestatorul preia bunurile de la locația indicată de către Beneficiar, cu mijloacele de transport proprii și le transportă la locul de depozitare, iar ulterior pregătește expedierea lor prin intermediul Curierilor.

În vederea prestării Serviciilor prevăzute mai sus, Beneficiarului va transmite în scris Prestatorului o comandă („Comanda") pentru fiecare transport solicitat, care va produce efecte între Părți numai după acceptarea acesteia în mod expres de către Prestator. Comenzile Beneficiarului vor fi transmise prin e-mail, la următoarea adresă de corespondență electronică: office@mbecluj005.ro  și vor conține în mod obligatoriu:

  1. a) Natura și cantitatea bunurilor care fac obiectul transportului
  2. b) Locul de încărcare
  3. c) Dimensiunile coletelor și greutatea acestora
  4. d) Adresa completa si date de contact a destinatarului

Acceptarea Comenzii de către Prestator va fi efectuată în scris, prin transmiterea acceptării către Beneficiar la următoarea adresă de e-mail: office@mbecluj005.ro

 

PREȚUL. PLATA PREȚULUI.

 

Pentru utilizarea Serviciilor prezentate mai sus, Beneficiarul va plăti prețurile serviciilor la momentul contractării lor,  astfel cum acestea vor fi indicate în oferta ce se transmite prin email Beneficiarului.

Prestatorul  își rezervă dreptul de a modifica prețurile menționate in oferta și își asumă obligația de a comunica noile prețuri Beneficiarului. În cazul în care noile prețuri nu vor fi acceptate de Beneficiar, efectele ofertei vor înceta de drept.

Pentru evitarea oricăror neclarități, Părțile convin că prețurile finale ale serviciilor se vor putea modifica ca urmare a măsurării greutății fizice și a greutății volumetrice a coletelor de către Curier. Greutatea fizică și greutatea volumetrică finală a coletului se va determina de către Curier, la momentul predării lui de către Prestator, indiferent de valorile declarate de Beneficiar în acest sens.

În cazul în care, ca urmare a măsurătorilor efectuate de către Curier, acesta constată diferențe între greutatea indicată de către Beneficiar și rezultatul măsurătorilor, Prestatorul va ajusta prețul serviciilor în conformitate cu diferențele constatate, Beneficiarul obligându-se să achite diferența de preț astfel stabilită.

Prestatorul va stabili prețul serviciilor în funcție de valoarea cea mai mare, determinată ca urmare a măsurării greutății fizice și a greutății volumetrice. Prețul va fi stabilit pe baza greutății volumetrice doar în mod subsidiar, numai în cazul în care aceasta este superioară greutății fizice.

Prestatorul va emite Beneficiarului factura finală pentru serviciile prestate în termen de cel mult 1 zi de la finalizarea acestora, iar Beneficiarul va achita această factură în termenii de plata stabiliti.

Prestatorul are, pentru toate creanțele sale actuale sau anterioare rezultate din prestații executate pentru Beneficiar, un drept de gaj și retenție asupra bunurilor și asupra oricăror valori aparținând acestuia, care se găsesc în posesia sa.

Costurile ocazionate ca urmare a exercitării dreptului de retenție (precum, dar fără a se limita la: costurile de depozitare a coletelor, transportul coletelor etc.) vor fi suportate de către Beneficiar.

Fără a aduce atingere prevederilor legale imperative, în cazul neexecutării obligației de plată a prețului și a tuturor cheltuielilor aferente exercitării dreptului de retenție, coletele se consideră abandonate în favoarea Prestatorului, acesta putând dispune de ele în orice mod.

 

RESPONSABILITATE

Responsabilitatea pentru expedierea cu succes a coletelor acceptate sau pentru pierderea sau deteriorarea conținuturilor acestora, indiferent de cauză, cade exclusiv în sarcina Curierilor și totodată această responsabilitate este reglementată de condițiile menționate mai sus.

Pentru evitarea oricăror neclarități, Prestatorul nu răspunde pentru deteriorarea, lipsa conținutului, pierderea și distrugerea coletului sau a corespondenței produse pe parcursul transportului, însă este obligat să solicite Curierului repararea prejudiciului cauzat Beneficiarului, conform Termenilor și Condițiilor de Transport ale societății de curierat care a prestat serviciul de transport în cauză, precum și a dispozițiilor Ordonanței și a celorlalte acte normative în vigoare.

Prestatorul nu va putea fi ținut răspunzător pentru imposibilitatea livrării coletelor Beneficiarului, în cazul în care aceasta se datorează conduitei destinatarului livrării, dacă acesta refuză primirea coletului, nu răspunde apelurilor telefonice ale Curierului, refuză reprogramarea livrării, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Prestatorul este exonerat de orice consecință cauzată de imposibilitatea livrării coletelor, Beneficiarul neavând dreptul de a solicita Prestatorului acoperirea oricăror eventuale costuri cauzate de această situație.

Pentru evitarea oricăror neclarități, Beneficiarul declară în mod expres că Prestatorul va accepta termenii și condițiile de transport ale Curierilor („Termenii și Condițiile Curierului") în numele ambelor Părți contractante ale prezentului Contract. 

La rândul său, Prestatorul își asumă responsabilitatea în limitele valorii declarate de Beneficiar, cu privire la operațiunile de ambalare (cu condiția ca acestea să nu fie efectuate de Beneficiar), pentru păstrarea în siguranță și pentru livrarea coletelor către Curieri.

Prestatorul va putea fi ținut răspunzător pentru eventualele întârzieri sau daune ale mărfurilor exclusiv în situația în care aceste evenimente sunt cauzate ca urmare a acțiunilor Prestatorului sau a angajaților acestuia și doar în măsura dovedirii vinovăției Prestatorului de către Beneficiar.

Beneficiarul acceptă în mod expres că Prestatorul va avea dreptul de a contacta destinatarul în orice situație în care va fi necesară contactarea acestuia pentru ca livrarea să se efectueze la timp și în mod corect, conform condițiilor agreate de către Părți.

Procesul de retur al coletelor, in cazul in care livrarea nu se poate realiza, se face in functie de conditiile de retur ale fiecarui Curier.

Prestatorul se obligă să asigure depozitarea coletelor până la preluarea acestora de către Curier, cât și depozitarea coletelor returnate de către destinatar până la preluarea acestora de către Beneficiar. Pe toată durata depozitării coletelor Prestatorul va fi ținut răspunzător pentru orice daune provocate mărfurilor Beneficiarului.

Beneficiarul își asumă responsabilitatea materială totală pentru daunele provocate Prestatorului, care survin în urma încălcării legislației, a prezentului Contract și a Termenilor și Condițiilor Curierului. În acest sens, Beneficiarul va despăgubi Prestatorul în privința tuturor daunelor suferite, ocazionate mai ales, dar nu exclusiv de:

  • Furnizarea de date personale false sau date reale, dar indicate ca fiind datele altora;
  • Caracterul greșit sau fals al celorlalte date ale comenzii;
  • Completarea greșită sau falsă a formularelor trimise de Prestator sau completarea de așa natură încât îndeplinirea de către Prestator ar fi imposibilă conform contractului sau legii;
  • Nerespectarea prevederilor, condițiilor referitoare la ambalare;
  • Coletul conține obiecte interzise sau ilegale.  

ANULAREA SERVICIILOR

 Toate serviciile noastre, au ca baza o oferta de pret ce se transmite clientului. Neacceptarea acesteia implica anularea serviciului. Orice serviciu se pate anula atata timp cat produsul nu a suferit nici o modificare sau manipulare din partea clientului, sau nu a fost preluat de Curier. O data ce coletul a fost preluat de Curier, returnarea la expeditor se face in baza conditiilor fiecarui Curier, care poate aplica sau nu o taxa contracost, in baza termenilor si conditiilor fiecaruia.